Årsmøtet vil bli holdt som nettmøte 24.03.2021 kl 18-20.

Lindeberg fotball inviterer til årsmøte 2021 onsdag 24. mars kl. 18. Alle medlemmer i klubben er velkommen. Årsmøtet blir digitalt på Zoom.

Gi beskjed om du vil delta til lindebergskfotball@gmail.com.

Vi er alltid interessert i flere som kan være med å bidra i klubben.
Har du lyst til å sitte i styret eller har tips om personer som vil ha en oppgave i klubben, vennligst ta kontakt med leder i valgkomiteen Aage Aagesen (E-post: aage.aagesen@gmail.com; Tlf: 467 48 549)

Har du en sak du ønsker at årsmøtet behandler, gi beskjed innen 5. mars.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsberetning
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og innkommende saker
7. Fastsette medlemskontingent
Forslag: 200 kroner for 2022. Kontingenten for 2021 er allerede satt til 200 kroner. Treningskontingenten er differensiert og kommer i tillegg. Denne fastsettes av styret.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Valg
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomite
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.